Disclaimer:

Privacyverklaring:

Algemene voorwaarden, versie 26/07/2017:

Opdrachtgever; de (toekomstige) opdrachtgever die door ondertekening van de offerte van Genderness, Gendertalent, Genderflex of Genderclinic (hierna Genderness en haar aangesloten organisaties) de overeengekomen levering van producten en/of diensten bestelt. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een opdracht voor advies of aanverwante diensten wenst te geven of te verstrekken, dan wel met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een overeenkomst van andere aard wenst te sluiten of aan te gaan. Opdrachtnemer; partij die zich bindt aan het te leveren product zoals omschreven in de offerte door de door de opdrachtgever ontvangen offerte te tekenen en de opdrachtbevestiging te retourneren. Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Opdrachtbevestiging; schriftelijke aanvaarding van de ongewijzigde offerte van GenderTalent waarin het door GenderTalent te leveren product en/of dienst is beschreven. Offerte: het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, uitgebracht door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aan de contractant. Product en dienst: het maken van analyses, diagnoses, oplossingsrichtingen, alsmede de vastlegging en de werkzaamheden voor de uitvoering daarvan zoals beschreven in deze documenten. Overeenkomst: alle afspraken die worden gemaakt zoals verwoord in de Algemene Leveringsvoorwaarden, offerte en andere in de offerte genoemde aanverwante afspraken met betrekking tot het te leveren product. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of natuurlijk persoon die gebruik maakt van de producten en/of diensten. Genderness, handel onder de merknamen (en rechtsvormen) Genderness, Gendertalent, Genderflex en Genderclinic en de Stichting Catharina Anastasia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk 72079754, 72416696, 72079770, 72079762 en 66336007. Genderness website: de website Genderness.com of een ander door Genderness aan te geven internetadres. Internetsite Gendertalent: de internetsite Gendertalent.com of een ander door Gendertalent Genderflex aan te geven internetadres: de internetsite Genderflex.com of een ander door Genderflex aan te geven internetadres. Genderclinic website: de website Genderclinic.com of een ander door Genderclinic aan te geven internetadres. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen en door Genderness en haar aangesloten organisaties aangekondigde feestdagen.

 1. Elke opdrachtgever en/of organisatie of heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de uitvoering van de voor of namens de indiener verrichte werkzaamheden. Iedere medewerker van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties heeft het recht een klacht in te dienen over het gedrag van andere medewerkers van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. De indiener mag bij het indienen van een klacht geen nadeel of hinder ondervinden. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen voor een goede en empathische afhandeling van de klacht. Een schriftelijke klacht wordt door de indiener ondertekend en bevat in ieder geval het volgende: de naam en het adres van de klager; de datum; een beschrijving van de klacht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen besluiten een schriftelijke klacht die niet voldoet aan het eerste lid niet in behandeling te nemen, mits de klager in de gelegenheid is gesteld de klacht binnen een redelijke termijn af te ronden. Hiertegen is geen beroep mogelijk. De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen als het gaat om gedragingen en/of opmerkingen die meer dan een jaar voor de indiening van de klacht hebben plaatsgevonden. De klager kan te allen tijde een verzoek indienen om op de hoogte te worden gesteld van de stand van zaken van de procedure. GenderTalent zal binnen een redelijke termijn op dit verzoek reageren.

Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend en kunnen elektronisch (via de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties internetsites) worden aangevraagd. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn pas gehouden de opdracht uit te voeren nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Door ondertekening van de offerte aanvaardt de opdrachtgever alle aan de opdrachtnemer toekomende rechten, zoals vermeld in de offerte en de in de offerte vermelde overeenkomsten/documenten. Nieuwe (gepubliceerde) documenten worden beschouwd als doorlopende overeenkomsten. Alle offertes zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, gebaseerd op nacalculatie. De tijdsinschatting en de prijzen dienen dan ook als leidraad. De werkelijk door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gewerkte uren en de werkelijk door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gemaakte kosten worden gefactureerd en zijn door de opdrachtgever verschuldigd. Bij samengestelde offertes bestaat er geen verplichting tot levering van een deel tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs voor het geheel. Alle door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W., verpakkings-, koeriers- en verzendkosten en/of andere belastingen, heffingen of rechten, inclusief onvoorziene externe kosten, die op de goederen/diensten als zodanig wegen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de orderbevestiging. De prijzen in de offertes zijn slechts van toepassing op de op dat moment genoemde producten en/of diensten e.d. voor de geldigheidsduur van de offerte zoals vastgelegd in de offerte. Indien slechts modellen, kopieën, informatiedragers e.d. door de opdrachtgever voor een deel van het te vervaardigen werk zijn overgelegd, zijn Genderness en de bij haar aangesloten organisaties niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien blijkt dat voor het deel van het werk waarvoor geen gegevens zijn overgelegd verhoudingsgewijs meer middelen en/of arbeidskrachten nodig zijn dan voor het deel waarvoor gegevens zijn overgelegd. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties behouden zich het recht voor om bij het ontbreken van een opdracht de offerte-, ontwerp-, teken- en calculatiekosten of een deel daarvan in rekening te brengen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om de opgegeven prijzen te wijzigen, ook zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging; zo hebben Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het recht om verhogingen van grondstofprijzen, lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, lasten, heffingen en belastingen, alsmede wijzigingen in wisselkoersen, die voor Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kostenverhogend zijn, door te berekenen aan de opdrachtgever. Ten aanzien van alle aangeboden producten en/of diensten worden, naast hetgeen in de catalogi, brochures en offertes is vermeld, kleine afwijkingen van de modellen, tekeningen, maten, afbeeldingen en/of beschrijvingen naar aanleiding van de catalogi, brochures en offertes voorbehouden. Wijzigingen, waardoor de feitelijke uitvoering licht afwijkt (qua kleur en vorm) van de genoemde modellen, afbeeldingen, tekeningen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging in de technische en esthetische uitvoering plaatsvindt, verplichten Genderness en de bij haar aangesloten organisaties niet tot enige schadevergoeding en ontslaan de Opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst. 2. Offertes, leveringen en ontwikkeling van niet-standaard producten en/of diensten, zijn gebaseerd op gegevens, zoals verstrekt door de opdrachtgever en hebben alleen betrekking op de door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties schriftelijk vermelde toepassingen en specificaties en worden beschouwd als een verplichting om naar beste vermogen te presteren.

Alle kosten waarop naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid bij het uitbrengen van een aanbod niet kon worden gerekend, alsmede kosten die zijn ontstaan als gevolg van wijzigingen in de specificaties van opdrachtgever tijdens de levering of ontwikkeling, of die kunnen ontstaan bij de uitvoering van de ontwikkelde producten en/of diensten, worden op basis van nacalculatie aanvullend aan opdrachtgever in rekening gebracht. Besprekingen over de werking en de inhoud worden bij voorkeur schriftelijk vastgelegd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Bij gebreke van een dergelijke rapportage vindt de ontwikkeling plaats voor risico van de opdrachtgever.

Genderness en de bij haar aangesloten organisaties bepalen de wijze waarop zij de opdracht uitvoert en zijn niet verplicht om instructies van de opdrachtgever op te volgen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties informeren de opdrachtgever, via haar internetsite of desgevraagd, zoveel mogelijk over de wijze van uitvoering.
Wijzigingen in de inhoud of uitvoering van een opdracht die na het verstrekken van de opdracht nog door de opdrachtgever worden verlangd, dienen door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk onder de aandacht van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te worden gebracht. Het risico van de uitvoering van de wijziging is voor rekening van de opdrachtgever. Indien dergelijke wijzigingen leiden tot een situatie waarin de opdrachtgever en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van dergelijke wijzigingen, behoudt GenderTalent zich het recht voor om, eenzijdig en zonder rechtsgevolgen voor Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste één (1) kalendermaand, vermeerderd met een aantal maanden dat gelijk is aan het aantal jaren waarin de dienst operationeel is, afgerond naar boven. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan die welke ten tijde van de offerte en/of opdrachtbevestiging in rekening zijn gebracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht schriftelijk geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij verplicht aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties alle kosten te vergoeden die met het oog op de uitvoering van deze opdracht worden gemaakt (inclusief kosten van ontwerp, tekening, berekening, voorbereiding, opslagprovisie, etc.). Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties dit eisen, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van de winstderving, alsmede de overige kosten en schade als gevolg van de betreffende annulering.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties behouden zich het recht voor om meer werkzaamheden te verrichten dan in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging is vermeld en deze aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever zijn en/of noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van de opdracht. opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de noodzaak tot het verrichten van deze aanvullende werkzaamheden.
De duur van een opdracht wordt vermeld in de bij de offerte gevoegde documenten en loopt vanaf het moment dat Genderness en de bij haar aangesloten organisaties de offerte accepteren.
Bij beëindiging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzegtermijn van tenminste drie maanden in acht te nemen, tenzij de overeenkomst nog geen zes maanden heeft geduurd, in welk geval geen opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen. Opzegging geschiedt per aangetekende brief. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, wordt geacht stilzwijgend te zijn verlengd voor dezelfde periode als oorspronkelijk overeengekomen, indien de opdrachtgever niet binnen drie maanden voor het einde van de contractperiode per aangetekende brief opzegt.

In geval van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling of een verzoek tot schuldsanering van een der partijen, tenzij de curator of bewindvoerder kiest voor voortzetting van de overeenkomst en er onmiddellijk voldoende zekerheid kan worden gesteld overeenkomstig artikel 7 betaling en de andere partij instemt met voortzetting.
Buiten de in deze algemene voorwaarden genoemde omstandigheden is tussentijdse beëindiging van een overeenkomst voor de opdrachtgever niet mogelijk. Alle leveringsvoorwaarden worden in beginsel bij benadering vastgesteld en zijn niet bindend. Indien een opdracht dient te worden bespoedigd, alsmede de aard of de inhoud van de werkzaamheden, zal de beschikbaarheid van mensen en/of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht door de opdrachtgever en/of derden benodigde gegevens, op het overeengekomen tijdstip aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden geleverd. Indien als gevolg van een te late levering door de opdrachtgever de opdracht slechts tijdig kan worden uitgevoerd door het inschakelen van extratransport, overwerk, spoedbestelling, etc., zijn Genderness en de aan haar gelieerde organisaties daartoe gerechtigd, zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever, en zijn de daardoor ontstane kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij niet tijdige levering door de opdrachtgever is Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gerechtigd de datum van uitvoering van de opdracht uit te stellen en/of nader te bepalen. Opdrachtgever is verplicht de tijdige levering van de te verwerken personen en/of middelen, alsmede de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens te controleren. Overschrijding van de leveringstermijn ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, noch geeft dit de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen voor welke schade dan ook die mocht ontstaan als gevolg van het niet, niet juist of niet tijdig uitvoeren van de opdracht.

Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan één van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met Genderness en haar aangesloten organisaties, heeft GenderTalent het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, met behoud van haar recht op vergoeding van schade. Hetgeen de opdrachtgever aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties verschuldigd is, is alsdan onmiddellijk opeisbaar.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is gerechtigd de opdracht of delen daarvan uit te besteden aan derden die niet in dienst zijn van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, dan wel door derden die niet in dienst zijn van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te laten uitvoeren, zonder kennisgeving aan of overleg met de opdrachtgever, indien dit naar het oordeel van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties bevorderlijk is voor een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht.
Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een opdracht als onderaannemer uitvoeren, is zij gerechtigd – tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – rechtstreeks contact op te nemen met de contractant over de uitvoering van de opdracht.
Elke vertraging of vertraging is niet ten laste van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, tenzij aantoonbaar veroorzaakt door haar schuld, onverminderd het feit dat de voortgang wordt vertraagd door overmacht aan haar kant, is de opdrachtgever verplicht de totale opgegeven prijs te betalen in verhouding tot het afgewerkte gedeelte, alsmede de reeds gemaakte kosten voor de gehele opdracht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties hebben het recht te eisen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering ervan mogelijk wordt. Opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele extra kosten die uit een dergelijke wijziging voortvloeien.
Storingen in het bedrijf als gevolg van overmacht (o.a. gelden): oorlog, mobilisatie, oproer, terrorisme, overstroming, gesloten scheepvaart en andere transportblokkades, stagnatie in of beperking of stopzetting van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstof, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van werknemersorganisaties, het onmogelijk maken van productie, overheidsmaatregelen, falen van materieel van derden, natuurrampen, waterschade en soortgelijke gebeurtenissen, als gevolg van gebreken in wijzigingen die door de opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden zijn aangebracht, al dan niet goedgekeurd en/of geaccepteerd, in verband met de opdracht, als gevolg van het uitvallen van de producten en/of diensten door een gebrek in het deelproduct en/of de door de opdrachtgever en/of derden geleverde en/of ondersteunde deeldienst, en de tijd die gemoeid is met het verhelpen van de gebreken die de oorzaak zijn van het uitvallen, als gevolg van het door of namens of in opdracht van de opdrachtnemer verrichten van noodzakelijke herstelwerkzaamheden, als gevolg van of veroorzaakt door virussen, wormen, trojaanse paarden en soortgelijke onregelmatigheden, als gevolg van het gedwongen verplaatsen van diensten en/of apparatuur, als gevolg van door Genderness en haar aangesloten organisaties ingeroepen (nood)maatregelen, het niet leveren van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan Genderness en haar aangesloten organisaties door derden en andere onvoorziene omstandigheden, Ook in het land van herkomst van materialen en/of halffabrikaten, die de normale gang van zaken verstoren en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken, ontslaat Genderness en de bij haar aangesloten organisaties van de nakoming van de overeengekomen termijn of de uitvoeringsverplichting, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schade of rente kan doen gelden.

Na de levering van het product zoals beschreven in de offerte en in alle daarmee samenhangende overeenkomsten die in de offerte worden genoemd, volgt een acceptatieprocedure op basis van een acceptatietest door de opdrachtgever. de opdrachtgever dient de inhoud van de (op dat moment niet meer wijzigbare) acceptatietest binnen de gestelde levertijd aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen. de opdrachtgever heeft maximaal vijf (5) werkdagen na levering door Genderness en haar aangesloten organisaties de tijd om de acceptatietest uit te voeren en op basis van deze acceptatietest schriftelijk terug te koppelen naar Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Indien op welke wijze en om welke reden dan ook binnen de gestelde termijn geen terugkoppeling plaatsvindt op de acceptatietest, al dan niet uitgevoerd door de opdrachtgever, wordt de opdracht als geaccepteerd beschouwd.
Klachten en gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijn hadden kunnen worden ontdekt, dienen onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk binnen acht (10) werkdagen na levering door de opdrachtgever, aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te worden gemeld, waarbij het gebruik zoveel mogelijk dient te worden beperkt.
Opdrachtgever zal alle door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gewenste medewerking verlenen aan het onderzoek van de klacht, o.a. door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties in de gelegenheid te stellen de kwaliteit en/of kwantiteit van de geleverde prestatie ter plaatse te (laten) onderzoeken. Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een gebrek in de geleverde prestatie als bewezen beschouwen, heeft zij de keuze om ofwel de gebrekkige prestatie kosteloos – voor zover nodig – opnieuw uit te voeren, ofwel de opdrachtgever een korting op de overeengekomen prijs toe te kennen. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zullen alles doen wat redelijkerwijs van haar kan worden verlangd om dergelijke gebreken door middel van foutcorrectie of preventieve maatregelen te verhelpen. In dat geval gaat het om een inspanningsverbintenis. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties staat echter niet in voor een ongestoorde en foutloze werking, noch voor het feit dat alle gebreken door middel van foutherstel of preventieve maatregelen kunnen worden verholpen, noch voor producten en/of diensten die door derden worden geleverd door tussenkomst van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, geldt de garantie die door de leverancier van de geleverde producten en/of diensten wordt gegeven. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan uit de fout of het handelen van de klant of derden, of uit externe oorzaken.

Indien het door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geleverde product en/of dienst wordt gewijzigd en/of gebruikt en/of onzorgvuldig of onzorgvuldig is gebruikt, of wordt gebruikt in strijd met de gebruiksaanwijzing van het geleverde product en/of dienst, of door de ongeschiktheid van het geleverde product voor het doel waarvoor de klant het heeft aangeschaft, of in combinatie met onjuiste of defecte hard- en/of software en/of besturingssystemen die niet eerder door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn toegestaan, kan de klant geen aanspraak maken op enige garantie of enige vergoeding van schade.
Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen van het product en/of de dienst vervangen, wordt/blijft de oude versie van het product en/of de dienst haar eigendom en moet deze door de klant aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden geretourneerd.
Opdrachtgever zal nooit aanspraak kunnen maken op ontbinding van een overeenkomst wegens klachten of gebreken, noch tijdens noch na de garantieperiode. Door ondertekening van het aanbod en de onderliggende algemene voorwaarden doet opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van deze bevoegdheid. Gebreken aan een onderdeel van het geleverde product en/of dienst geven geen recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie en/of schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever met betrekking tot die of andere activiteiten/leveringen niet op, noch geven zij de bevoegdheid om vorderingen met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te verrekenen.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm en door welke oorzaak dan ook, anders dan als gevolg van opzet of grove schuld, te bewijzen door opdrachtgever en slechts beperkt tot het bedrag van alle door opdrachtgever verschuldigde maandbedragen, gemaximeerd op een bedrag berekend over de periode van maximaal zes (6) maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. Elke aansprakelijkheid van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties die voortvloeit uit de levering van diensten uit incidentele contracten/opdrachten, niet zijnde een opdracht als bedoeld in het vorige lid, is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende dienst in rekening wordt gebracht. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor bedrijfs- of gevolgschade als gevolg van tekortkomingen in de dienstverlening door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of haar bemiddeling.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, orderbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. In geval van een verschil in interpretatie van offertes, orderbevestigingen of prospectussen wordt de interpretatie van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties als bindend beschouwd.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor de daadwerkelijke inhoud van de door de klant toegevoegde producten en/of diensten; dit is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant. Hoewel Genderness en de bij haar aangesloten organisaties geen bewaarplicht hebben, verbindt zij zich ertoe de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, documenten, tekeningen en ontwerpen alsmede het haar toevertrouwde materiaal, zoals dia’s, videobanden, documenten en ander materiaal dat met de nodige zorgvuldigheid moet worden gereproduceerd of opgenomen, te bewaren. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies, vernietiging (door brand, diefstal of breuk, etc.) voor zover niet gedekt door de verzekering, verminking en de eventuele aanwezigheid van virussen op de door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of opdrachtgever aangeleverde (digitale) informatiedragers, of per e-mail of op via het internet aangeleverde of opgehaalde gegevens of software. De opdrachtgever of door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden zullen de aangeleverde informatiedragers, gegevens of software altijd testen op juistheid, volledigheid en eventuele aanwezigheid van virussen. de opdrachtgever zal een kopie van alle door hem aangeleverde bestanden bewaren of deze voor eigen rekening en risico verzekeren. Indien gewenst kan de opdrachtgever een kopie van alle digitale bestanden ontvangen, maar alleen als – en voor zover van toepassing – de auteursrechten volledig door de opdrachtgever zijn aangeschaft en betaald. 5.4. Opdrachtgever is verplicht Genderness en de bij haar aangesloten organisaties te vergoeden voor en te vrijwaren van alle schadeclaims die derden tegen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties mochten indienen ter zake van schade veroorzaakt door of namens Opdrachtgever of met betrekking tot de in artikel 5.5 genoemde zaken.

Indien een opdracht tot levering of uitvoering van werkzaamheden wordt gegeven voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting.
Adviezen worden door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties naar beste weten en geheel te goeder trouw gegeven, maar zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens door de opdrachtgever en/of het niet verwerken van gegevens die niet uitdrukkelijk aan GenderTalent zijn gecommuniceerd of verstrekt. Medewerkers van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, of ondergeschikten en/of derden die door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden ingeschakeld, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk ten opzichte van de klant. Door het aanvaarden van deze algemene voorwaarden ziet de opdrachtgever uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk af van de mogelijkheid om de in dit hoofdstuk bedoelde medewerkers, ondergeschikten, hulppersonen aan te spreken in geval van schade die in het kader van de uitvoering van werkzaamheden voor de opdrachtgever wordt veroorzaakt.

Alle rechten van industriële of intellectuele aard, zoals auteursrechten, merken, handelsnamen en met betrekking tot de combinatie van teksten, gegevens, stilstaande of bewegende grafische beelden, geluidsopnamen en informatie in welke vorm dan ook, software, webapplicaties, offertes, rapporten, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, etc. afkomstig van of gebruikt door Genderness en haar aangesloten organisaties. worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar (intellectueel) eigendom van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, dit alles ongeacht het aandeel van de opdrachtgever en/of derden in de totstandkoming van de computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, enz. De uitoefening van deze rechten – inclusief de openbaarmaking of overdracht van gegevens – is uitdrukkelijk en uitsluitend voorbehouden aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht.
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden voor eigen gebruik voor zijn eindgebruikers die door deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend aan een aantal eindgebruikers en/of plaatsen, en voor het overige zal hij geen kopieën maken van alle aan hem ter beschikking gestelde intellectuele eigendommen, al dan niet onderdeel van GenderTalent, noch zal hij daarvan kopieën maken of op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding of gratis, hetzij om het aan derden ter beschikking te stellen, hetzij om op een andere manier te handelen of zich daarvan te onthouden, zodat derden hierover kunnen beschikken en zich ervan bewust zijn dat deze vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van GenderTalent en/of haar licentiehouders en/of derden bevatten zonder de uitdrukkelijke tussenkomst en schriftelijke toestemming van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder de betaling van een financiële vergoeding.
Bij overtreding of schending van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in 6.1 en 6.2, is Opdrachtgever of Eindgebruiker een direct opeisbare boete verschuldigd voor elke overtreding, vermeerderd met 10% van het bedrag van de boete per dag zolang de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties op volledige schadeloosstelling.
Het gebruiksrecht van een te leveren product en/of dienst gaat – niettegenstaande de feitelijke levering – pas over op Opdrachtgever, indien Opdrachtgever aan alle onderstaande verplichtingen uit alle met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gesloten overeenkomsten heeft voldaan: de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde goederen zelf; de tegenprestatie(s) met betrekking tot de door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties verrichte of te verrichten diensten uit hoofde van de overeenkomst(en); eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de opdrachtgever van (enkele) overeenkomst(en).

In geval van niet-tijdige betaling is Genderness en de bij haar aangesloten organisaties gerechtigd het product en/of de dienst op te schorten. Opdrachtgever blijft op dat moment verplicht tot betaling van de eenmalige en periodieke kosten en toeslagen voor de duur van de overeenkomst.

Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is te allen tijde gerechtigd om haar naam op het ontwerp te (laten) vermelden, dan wel foto’s of andere afbeeldingen te maken van een volgens het ontwerp gerealiseerd project, zowel extern als intern, en deze te verveelvoudigen en te publiceren;.zonder voorafgaande toestemming is het Opdrachtgever niet toegestaan het ontwerp of de reclame te publiceren of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties.

De betalingsverplichting van de klant gaat in en is dus verschuldigd op het moment van de orderbevestiging.
Alle betalingen dienen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
opdrachtgever machtigt Genderness en de bij haar aangesloten organisaties om de in dit contract vermelde factuurbedragen automatisch van de rekening van opdrachtgever af te schrijven. opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een reeds uitgevoerde incasso binnen vijf (5) werkdagen te weigeren. Indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties akkoord gaan met een langere betalingstermijn dan vermeld op de factuur na de factuurdatum, of indien deze foutief wordt opgenomen, is opdrachtgever vanaf de vervaldag van het factuurbedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte van een maand; telkens na een periode van één jaar is opdrachtgever ook de voormelde rente over de op dat moment verschuldigde rente verschuldigd. Indien en voor zover de wettelijke rente hoger is dan de hier genoemde rente, wordt de wettelijke rente berekend.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief administratiekosten, die Genderness en de bij haar aangesloten organisaties moeten maken om haar rechten te doen gelden, zijn, naast het bepaalde in dit artikel, voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% van het betreffende bedrag met een minimum van € 250,– per gebeurtenis. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, op eerste verzoek voldoende zekerheid voor betaling vooraf of tijdens de uitvoering van de overeenkomst te verlangen, ongeacht wat er met betrekking tot de betalingstermijn onder 2 van dit hoofdstuk is bepaald. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties kunnen een (directe) vooruitbetaling, een betaling in termijnen, de overdracht van vorderingen op derden, of dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling vóór de levering, terwijl de tijdige betaling ondanks een overeengekomen betalingstermijn moet plaatsvinden, indien de opdracht langer dan een maand duurt, of indien het betrokken bedrag daartoe aanleiding geeft, of indien de opdracht in onderaanneming wordt uitgevoerd, of indien Genderness en de bij haar aangesloten organisaties daartoe aanleiding zien.

Indien de opdrachtgever in gebreke is/blijft met de nakoming van zijn contractuele verplichtingen, is opdrachtnemer gerechtigd zich eenzijdig te beroepen op de ontbinding van de tussen partijen gesloten overeenkomsten, waarbij alle overige vorderingen uit de offerte en de gezamenlijke overeenkomsten onmiddellijk en volledig opeisbaar worden. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zullen pas een beroep doen op (buitengerechtelijke) ontbinding nadat de opdrachtgever een redelijke termijn heeft gekregen om hieraan te voldoen, tenzij dit op grond van de wet en/of de omstandigheden van het geval niet noodzakelijk is. Door aanvaarding van de algemene voorwaarden ziet de opdrachtgever eenzijdig af van het recht om de tussen partijen gesloten overeenkomsten te ontbinden, alsmede van het recht om zijn contractuele verplichtingen op te schorten en/of het recht op verrekening.

Op alle overeenkomsten en transacties van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zaken en omstandigheden die niet in een overeenkomst zijn voorzien, worden tijdig besproken met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer verplichten zich om alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst en waarvoor zij zelf geen oplossing kunnen vinden, aan bemiddeling te onderwerpen. Zij wijzen elk een bemiddelaar aan, die vervolgens beiden een derde, onafhankelijke bemiddelaar aanwijzen. Bovendien verbinden partijen zich ertoe om alles in het werk te stellen om met behulp van deze bemiddelaar tot een oplossing te komen. Indien de in dit vierde lid genoemde geschillen niet met behulp van de benoemde mediator kunnen worden opgelost, zullen deze uitsluitend door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Utrecht.

Klachten, versie 21/10/2017:

Opdrachtgever; de (toekomstige) opdrachtgever die door ondertekening van de door Genderness en haar aangesloten organisaties uitgebrachte offerte de overeengekomen levering van producten en/of diensten bestelt. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een opdracht voor advies of aanverwante diensten wil geven of verstrekken, dan wel met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties een overeenkomst van andere aard wil sluiten of aangaan. Opdrachtnemer; partij die zich bindt aan het te leveren product zoals omschreven in de offerte door de door de opdrachtgever ontvangen offerte te tekenen en de opdrachtbevestiging te retourneren. Opdrachtnemer wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Opdrachtbevestiging; schriftelijke aanvaarding van de ongewijzigde offerte van GenderTalent waarin het door GenderTalent te leveren product en/of dienst is beschreven.

Offerte: het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, uitgebracht door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties aan de contractant. Product en dienst: het maken van analyses, diagnoses, oplossingsrichtingen, alsmede de vastlegging en de werkzaamheden voor de uitvoering daarvan zoals beschreven in deze documenten. Overeenkomst: alle afspraken die worden gemaakt zoals verwoord in de Algemene Leveringsvoorwaarden, offerte en andere in de offerte genoemde aanverwante afspraken met betrekking tot het te leveren product. Eindgebruiker: de natuurlijke persoon of natuurlijk persoon die gebruik maakt van de producten en/of diensten.

Genderness, handel onder de merknamen (en rechtsvormen) Genderness, Gendertalent, Genderflex en Genderclinic en de Stichting Catharina Anastasia, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder respectievelijk 72079754, 72416696, 72079770, 72079762 en 66336007. Internetsite Genderness: de internetsite Genderness.com of een ander door Genderness aan te geven internetadres. Internetsite Gendertalent: de internetsite Gendertalent.com of een ander door Gendertalent aan te geven internetadres. Genderflex website: de website Genderflex.com of een ander door Genderflex aan te geven internetadres. Genderclinic website: de website Genderclinic.com of een ander door Genderclinic aan te geven internetadres. Werkdagen: Maandag tot en met vrijdag van 8 tot 18 uur, met uitzondering van in Nederland erkende feestdagen en door Genderness en haar aangesloten organisaties aangekondigde feestdagen.

Met de deponering van deze algemene voorwaarden ten kantore van de Kamer van Koophandel te Utrecht zijn alle voorgaande en/of afwijkende voorwaarden en bepalingen van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties komen te vervallen. De algemene voorwaarden zijn ook te vinden op de website van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht. Partijen zullen in onderhandeling treden over een vervangende bepaling die de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten die voortbouwen op de overeenkomsten die in eerste instantie met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn gesloten.
Alle opdrachten, zowel met de opdrachtgever als met agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, worden enkel uitgevoerd op de volgende voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Overeengekomen afwijkingen gelden nooit voor meer dan één opdracht, tenzij deze telkens opnieuw schriftelijk worden bevestigd.
Overeenkomsten met Genderness en de bij haar aangesloten organisaties binden Genderness en de bij haar aangesloten organisaties niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd door haar geautoriseerd personeel. Door ondertekening van de offerte worden de afspraken met de opdrachtgever geacht te zijn gemaakt door een bevoegd en geautoriseerd persoon binnen haar organisatie.
De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op alle overeenkomsten van welke aard ook tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van de opdrachtgever met de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende.
Partijen komen overeen vertrouwelijke informatie van de andere partij niet te gebruiken of aan derden te verstrekken, tenzij dit voor de naleving van deze voorwaarden onvermijdelijk is en in overeenstemming is met de overige bepalingen dienaangaande in deze algemene voorwaarden en/of aanverwante overeenkomsten. De producten en/of diensten van GenderTalent, alsmede de correspondentie en documentatie, worden door partijen beschouwd als vertrouwelijke informatie van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties en als zodanig door de opdrachtgever erkend.
De klant is niet gerechtigd de rechten die voortvloeien uit de overeenkomst over te dragen aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. De opdrachtgever ontleent aan de overeenkomst slechts het recht om persoonlijk gebruik te maken van het aanbod zoals aangegeven op het aanbod, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan elektronisch plaatsvinden, tenzij in de algemene voorwaarden anders is aangegeven. De door GenderTalent opgeslagen correspondentie geldt als bewijs daarvan, tenzij de opdrachtgever het tegendeel bewijst.

De elektronische correspondentie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger wordt bewezen. Indien de correspondentie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de elektronische postbus van de opdrachtgever, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever, ook indien de elektronische postbus bij een derde is geplaatst. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet verplicht een ontvangstbevestiging te sturen met betrekking tot de ontvangen correspondentie.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zijn niet aansprakelijk voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of oneigenlijke overdracht van bestellingen en mededelingen als gevolg van het gebruik van internet of enig ander elektronisch communicatiemiddel in het verkeer tussen Genderness en de bij haar aangesloten organisaties en opdrachtgever.
Het postadres voor schriftelijke (aangetekende) correspondentie is: Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, Westersingel 21, 9718 CB Groningen.

 1. De supportmedewerker heeft de taak en verantwoordelijkheid in overleg met de klant of zijn vertegenwoordiger en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties:
  – om op een informele manier tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
  – de klager op zijn verzoek te informeren en te adviseren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen via het klachtenformulier;
  – te informeren over de werkwijze van de Klachtenregeling;
  – de cliënt of zijn vertegenwoordiger bij te staan bij het formuleren van de klacht;
  – het zorgvuldig onderzoeken van de mogelijkheden om de klacht op te lossen.
 2. Bij de uitvoering van de taak heeft de supportmedewerker de bevoegdheid om alles te doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goede begeleiding van het proces bij de afhandeling van een klacht. De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
 3. De supportmedewerker dient onafhankelijk en onpartijdig te handelen ten opzichte van de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, en voor zover hij betrokken is bij de klacht, de medewerker. De supportmedewerker dient zich derhalve te onthouden van gedragingen op grond waarvan een vermoeden kan ontstaan van (de schijn van) partijdigheid en/of de niet-onafhankelijke uitoefening van de functie.
 4. Als de supportmedewerker betrokken is of is geweest bij een zaak waarop de klacht betrekking heeft, of anderszins door omstandigheden in een individueel geval niet zelfstandig en onpartijdig kan functioneren, moet dit zo snel mogelijk door de supportmedewerker aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties worden gemeld. . Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen er dan voor dat er een andere (plaatsvervangende) supportmedewerker wordt aangesteld. .
  Genderness and her affiliated organizations will then ensure that another (deputy) support employee is appointed.
 5. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties garanderen dat de supportmedewerker zijn functie zelfstandig kan uitvoeren en benadelen de supportmedewerker niet door de manier waarop de functie wordt uitgevoerd.

De supportmedewerker heeft de taak en verantwoordelijkheid in overleg met de klant of zijn vertegenwoordiger en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties:
– informeel tot een bevredigende oplossing te komen en/of;
– de klager op zijn verzoek te informeren en te adviseren over de mogelijkheden om een klacht in te dienen via het klachtenformulier;
– het informeren van de klager over de werkwijze van de klachtenprocedure;
– Talent of haar vertegenwoordiger bijstaan bij het formuleren van de klacht;
– de mogelijkheden om tot een oplossing van de klacht te komen zorgvuldig te onderzoeken.
Bij de uitvoering van de taak is de ondersteunende medewerker bevoegd alles te doen wat redelijkerwijs nodig is voor een goede begeleiding van het proces bij de afhandeling van een klacht.
De supportmedewerker maakt afspraken met de klager over de vertrouwelijkheid van de gesprekken.
De supportmedewerker dient onafhankelijk en onpartijdig te handelen ten opzichte van de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties, alsmede ten opzichte van de bij de klacht betrokken medewerker.
De supportmedewerker dient zich derhalve te onthouden van gedragingen die aanleiding kunnen geven tot het vermoeden van (de schijn van) partijdigheid en/of het niet onafhankelijk zijn van de functie.
Indien de supportmedewerker betrokken is of is geweest bij een zaak waarop de klacht betrekking heeft, dan wel door omstandigheden in een individueel geval niet zelfstandig en onpartijdig de functie kan uitoefenen, dient de supportmedewerker dit zo spoedig mogelijk te melden aan Genderness en de bij haar aangesloten organisaties. Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen er dan voor dat er een andere (plaatsvervangende) supportmedewerker wordt aangesteld.
Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen ervoor dat de supportmedewerker zijn functie zelfstandig kan uitoefenen en zullen de supportmedewerker niet benadelen vanwege de wijze waarop de functie wordt uitgeoefend.

 1. In geval van ontevredenheid geeft de klager er de voorkeur aan om eerst contact op te nemen met de medewerker of zijn leidinggevende om tot een informele oplossing te komen. De klager wordt in de gelegenheid gesteld zijn of haar ongenoegen te bespreken. Andere personen worden bij dit gesprek betrokken als dit bevorderlijk is voor het oplossen van de ontevredenheid en de klachtindiener daartegen geen bezwaar maakt. Indien het gesprek niet tot een bevredigende oplossing van het ongenoegen leidt, wordt de klager doorverwezen naar de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties Klachtenprocedure. De klager wordt ook verwezen naar de mogelijkheid om advies te vragen aan de supportmedewerker (indien de supportmedewerker nog niet in beeld is). De supportmedewerker en de klachtindiener proberen in overleg met elkaar op informele wijze tot een bevredigende oplossing te komen. Indien het ongenoegen niet is weggenomen, kan de klachtindiener (of indien de situatie zich voordoet dat de klachtindiener zich niet rechtstreeks tot de medewerker wendt (durft) te wenden) zijn klacht kenbaar maken aan de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of de supportmedewerker waarbij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties of de supportmedewerker zijn aangesloten. Bij het indienen van een klacht kan de klager een beroep doen op de steun van de supportmedewerker. Deze ondersteuning bestaat uit het bijstaan van de supportmedewerker bij het formuleren van de (mondelinge) klacht. Een klacht moet schriftelijk worden ingediend bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties via een gedateerd klachtenformulier. De datum waarop de klacht via het klachtenformulier bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties wordt ingediend en dus door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties wordt ontvangen, geldt als de formele startdatum van de klachtenprocedure.

Na ontvangst van de schriftelijke klacht stuurt Genderness met haar aangesloten organisaties de klacht door naar de supportmedewerker voor verdere afhandeling (indien deze nog niet betrokken was).
De klager wordt onontvankelijk verklaard indien:
een klacht betrekking heeft op andere ontevredenheid dan gedefinieerd in de definities in de Genderness en haar aangesloten organisaties. een klacht wordt ingediend door een andere persoon dan de kring van personen die op grond van artikel 1 van de Klachtenregeling een klacht kan indienen. Indien de klager in zijn klacht niet ontvankelijk is, zullen Genderness en haar aangesloten organisaties dit schriftelijk bevestigen aan de persoon die de klacht indient.

Indien de klacht betrekking heeft op andere personen dan Genderness en haar aangesloten organisaties, dragen Genderness en haar aangesloten organisaties er zorg voor dat de behandeling wordt overgedragen aan degene op wie de klacht betrekking heeft, tenzij de klager hiervoor geen toestemming heeft gegeven. De supportmedewerker neemt contact op met de klager om in overleg met de klager te bepalen hoe de klacht het best kan worden afgehandeld.

De klager ontvangt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. Deze bevestiging dient in ieder geval te bevatten: een korte omschrijving van de klacht (inclusief datum, plaats en bijzondere omstandigheden) de verdere afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen de klacht naar verwachting zal worden afgehandeld.
Bij de behandeling van de klacht zal de ondersteunend medewerker beide kanten van het betoog hanteren, waarbij de ondersteunend medewerker ervoor zorgt dat indien de klacht (mede) betrekking heeft op een medewerker, deze persoon ook in de gelegenheid gesteld kan worden om zijn mening over de klacht te geven. De supportmedewerker houdt de klager en Genderness en de bij haar aangesloten organisaties schriftelijk op de hoogte van het verloop van de behandeling van de klacht.

De supportmedewerker probeert via bemiddeling tot een oplossing van de klacht te komen.
Een klacht wordt binnen een termijn van 6 weken na ontvangst behandeld, waarbij de mogelijkheid bestaat om deze termijn gemotiveerd te verlengen. De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht, alsmede van eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de ingediende klacht kunnen worden genomen. De beslissing(en) of enige maatregel(en) die in verband met de klacht is (zijn) genomen en die relevant is (zijn) voor de klager of het betrokken personeel, dient (dienen) aan hen te worden medegedeeld zodra de beslissing(en) of de maatregelen zijn genomen. GenderTalent gaat ervan uit dat de klager instemt met het besluit. Een klacht moet worden ingediend binnen een redelijke termijn nadat de klager weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat het gedrag van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zou kunnen leiden tot een klacht als bedoeld in de Klachtenprocedure.

4. De klager ontvangt de brief als bedoeld in lid 3 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de datum waarop de klacht bij Genderness en de bij haar aangesloten organisaties is ingediend.
Indien naar het oordeel van Genderness en de bij haar aangesloten organisaties het vereiste zorgvuldige onderzoek van een klacht dit vereist, kan de termijn als bedoeld in het vorige lid met maximaal vier weken worden verlengd. Indien het niet mogelijk blijkt om binnen de in dit artikel genoemde termijnen tot een oplossing van de klacht te komen, kan de termijn door Genderness en de bij haar aangesloten organisaties met zoveel meer tijd worden verlengd als nodig is, mits de klager schriftelijk met de verlenging heeft ingestemd. Indien de klacht niet naar tevredenheid van de klager is afgehandeld, bestaat de mogelijkheid de klacht bij een derde partij in te dienen. In het geval van het UWV is het UWV hiervoor het aanspreekpunt. Voor het overige verwijst GenderTalent naar het NOLOC of de Geschillencommissie.

Genderness en de bij haar aangesloten organisaties zorgen ervoor dat de regeling bekend wordt gemaakt aan het grote publiek, en aan Talent in het bijzonder, onder meer door het te vermelden op haar eigen website en door mondeling te wijzen op het bestaan van de Genderness en de bij haar aangesloten organisaties Klachtenprocedure in geval van een klacht. Genderness en haar aangesloten organisaties informeert medewerkers en anderen over de Genderness en haar aangesloten organisaties Klachtenregeling en vraagt en ondersteunt hen om daarnaar te handelen. De personen die betrokken zijn bij de behandeling van een klacht zijn verplicht tot geheimhouding ten aanzien van verkregen (persoons)gegevens waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs geacht moet worden bekend te zijn. Dit betekent dat deze gegevens niet aan derden mogen worden verstrekt. Uitzonderingen op de geheimhoudingsplicht zijn toegestaan indien een wettelijke regeling, een definitieve rechterlijke uitspraak of ambtshalve opgelegde verplichtingen openbaarmaking vereisen.